Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO). Przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych: Ecoexpo Artur Tkaczuk sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 26 paw. 18, 00-716 Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , nr KRS 5213558510, REGON 142295979.
Dane kontaktowe administratora:

Ecoexpo Bartycka 26 pawilon 18, 00-716 Warszawa lub

– Bartycka 24/26 pawilon 231, 00-716 Warszawa

– tel. 22 851 47 18 lub 505 908 972 lub 886 414 515

– email:bartycka@ecoexpo.pl lub bartycka24@ecoexpo.pl

Dane osobowe Dane identyfikacyjne osoby – imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, NIP
Przetwarzanie danych osobowych Polega na – zbieraniu, utrwalaniu, przekazywaniu, zmienianiu, usuwaniu danych osobowych.
Cel przetwarzania danych osobowych

– sporządzenie oferty handlowej,

– zlecenie pomiaru,

– sporządzenie umowy sprzedaży,

– dokonanie zakupu,

– zlecenie dostawy, montażu,

– zlecenie usługi serwisowej, pogwarancyjnej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów:

– wygaśnięcia ważności sporządzonej oferty handlowej

– realizacji umowy sprzedaży lub usługi montażu,

– prawidłowej obsługi zleceń serwisowych w okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (Ordynacja Podatkowa, Kodeks Cywilny, Kodeks Prawa Handlowego).

Odbiorcy danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe mogą̨ być́ przetwarzane przez:

1. naszych pracowników na podstawie podpisanych przez nich stosownych oświadczeń i klauzuli poufności,

2. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe: i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności,

– podmioty, którym zlecamy produkcję, dostawę towarów,

– podmioty, którym zlecamy wykonanie pomiaru, usługi montażu, usług serwisowych i pogwarancyjnych

– podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostepniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych,

– podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne;

– podmioty prowadzące działalność́ pocztową lub kurierską.

3. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sadowego.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów:

– sporządzenia i trwania ważności oferty handlowej,

– sporządzenia i realizacji umowy sprzedaży lub montażu,

– prawidłowej obsługi zleceń serwisowych w okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego,

– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z poszczególnych przepisów prawa,

Przysługujące prawa

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
– zażądać́ dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);

– sprostować́ swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);

– usunąć́ swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);

– ograniczyć́ przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);

– wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, wyłączając dane które służą spełnieniu ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa oraz dane które są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

– wnieść́ skargę̨ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych